Iedereen die lid of vrijwilliger is of wil worden van Amsterdam Capitals, moet van de gedragsregels op de hoogte zijn. Voor jeugdspelers geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van deze regels.

De gedragsregels moeten door iedereen bij Amsterdam Capitals worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Er zijn specifieke gedragsregels voor sporters, trainers, coaches, ouders/verzorgers, scheidsrechters en toeschouwers.

Algemene gedragscodes

Er zijn normen die voor iedereen gelden:

  • Respecteer de regels van de honk- en softbalsport.

  • Respecteer de mede- en tegenstander binnen het honk- en softbal.

  • Behandel alle deelnemers in het honk- en softbal gelijkwaardig.

  • Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij het honk- en softbal.

  • Samen staan wij voor een faire beoefening van de honk- en softbalsport.

Specifieke gedragscodes

Niet iedere gedragscode is van toepassing op alle doelgroepen. Voor ouders/verzorgers gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor de jeugdleden zelf. Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden en daar kunnen ze ook op worden aangesproken.

Sporters

Op de vereniging geldt de Gedragscode Sporters KNBSB:

De Sporter:

IS OPEN Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Vertrouwenspunt Sport. Ook wanneer je wordt benaderd om vals te spelen, meld dit.

TOONT RESPECT Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geeft iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen. 

RESPECTEERT AFSPRAKEN Komt op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels. 

GAAT NETJES OM MET DE OMGEVING Maakt niets stuk, respecteert ieders eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruimt de materialen op. Gooit afval in de afvalbakken.

BLIJFT VAN ANDEREN AF Raakt buiten de normale sportbeoefening niemand tegen zijn of haar wil aan.

HOUDT ZICH AAN DE REGELS Leest de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houdt zich daar ook aan. 
 
TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN Pest niet. Onthoudt je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant. 

DISCRIMINEERT NIET Maakt geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. 

IS EERLIJK en SPORTIEF Speelt niet vals, gebruikt geen verbaal of fysiek geweld, gebruikt geen doping. Doet niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Fixt ook geen sportmoment, zoals de eerste uit.

MELDT OVERTREDINGEN VAN DEZE GEDRAGSCODE Meldt overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de Vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Vertrouwenspunt Sport.  N.B.: Zijn bepaalde feiten vertrouwelijk met je gedeeld schend dan dit vertrouwen niet. Wanneer echter de belangen van een lid ernstig in het geding zijn, raadpleeg dan een derde, bel bijvoorbeeld met het vertrouwenspunt sport. 

DRINKT NA AFLOOP VAN HET SPORTEN ALCOHOL MET MATE EN DRINK NIET WANNEER JE MET DE AUTO BENT   
 •  

Trainers, Coaches en Begeleiders

Onze trainers, coaches en begeleiders ondertekenen de Gedragscode Trainers, Coaches en begeleiders van de KNBSB:

Een Trainer/coach en begeleider:

ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING Schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen, en -eisen.

KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS EN RICHTLIJNEN Zorgt dat hij op de hoogte is van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe. Stelt ook zijn sporters in staat om er meer over te weten te komen. Bijvoorbeeld door ze mee te nemen naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Mengt zich niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of –onderzoeken.

IS ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN FUNCTIES Vermeldt alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider.

IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID EN MISBRUIKT ZIJN POSITIE NIET Gebruikt de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, – contacten en – relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.

RESPECTEERT HET PRIVÉLEVEN VAN DE SPORTER Dringt niet verder in het privéleven van de sporter in dan noodzakelijk is. Gaat met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.

TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maakt geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen.

NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN OM IETS TE DOEN OF NA TE LATEN WAT IN STRIJD IS MET DE INTEGRITEIT VAN DE SPORT Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.

BIEDT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN OM IETS TE DOEN OF NA TE LATEN WAT IN STRIJD IS MET DE INTEGRITEIT VAN DE SPORT ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN Ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN Is waakzaam en alert op signalen en aarzelt niet om signalen door te geven aan het bestuur, de Vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het Vertrouwenspunt Sport.

IS VOORZICHTIG Stelt nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wedt niet op de sport waar jij bij betrokken bent.

DRINKT TIJDENS HET COACHEN VAN JEUGDTEAMS GEEN ALCOHOL EN MAAKT EEN AFSRAAK MET JEUGDTEAMS DAT ER GEEN ALCOHOL WORDT GEDRONKEN

Functionarissen (bestuurders) werknemers niet zijnde sporters

Op de vereniging geldt ook de Gedragscode voor Functionarissen (bestuurders, werknemers niet zijnde sporters)  

Een bestuurder, werknemer of andere functionaris: 

ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING Schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. 

IS DIENSTBAAR Handelt altijd in het belang van de vereniging of andere rechtspersoon en richt zich op het belang van de leden, en of aangeslotenen. 

IS OPEN Handelt zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen.

IS BETROUWBAAR Houdt zich aan regels, waaronder de statuten reglementen en besluiten van de (inter)nationale bond, en afspraken. Informatie wordt gebruikt voor het doel van de organisatie. Verklaart vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen te gebruiken.

IS ZORGVULDIG Handelt met respect en stelt gelijke behandeling voorop. Belangen worden op een correcte wijze gewogen. Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Zal bestuursbesluiten goed onderbouwen zodat men begrip heeft voor de gekozen richting.

VOORKOMT DE (SCHIJN VAN) BELANGENVERSTRENGELING Vervult geen nevenfuncties die in strijd zijn of kunnen zijn met zijn functie en gaat geen financieel belang aan dat in strijd kan zijn met zijn functie. Bespreekt het voornemen tot het aangaan van een nevenfunctie of van een financieel belang in een organisatie met verantwoordelijken. Doet opgave van financiële belangen in andere organisaties en van nevenfuncties. Geeft aan of de nevenfuncties bezoldigd of onbezoldigd zijn. Voorkomt bij samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen. Neemt geen geschenken of giften aan die bestemd zijn om een persoonlijk voordeel te geven. Geeft uit hoofde van de functie geen geschenken en biedt geen diensten aan van een waarde van meer dan 25 euro en doet ook geen beloften om iets te doen of na te laten. Meldt geschenken en giften van meer dan 25 euro, die uit hoofde van de functie zijn ontvangen of gegeven.

IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen. 

ZET ZICH INTENSIEF IN OM ERVOOR TE ZORGEN DAT ALLE SPORTERS EN BEGELEIDERS GEBONDEN ZIJN AAN DE RELEVANTE REGELS, WAARONDER HET DOPINGREGLEMENT, HET REGLEMENT SEKSUELE INTIMIDATIE, HET REGLEMENT MATCHFIXING EN HET BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Sporters en begeleiders moeten gebonden zijn om bijvoorbeeld het tuchtrecht van toepassing te laten zijn. Daarnaast is de bestuurder verantwoordelijk om samen met de leden, trainers en ouders gedragsregels voor de eigen vereniging op te stellen.

NEEMT (MELDINGEN VAN) ONBEHOORLIJK EN, OF GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG SERIEUS Spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorgt voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/ of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleert het melden van ongewenst gedrag. Treedt adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, werknemers, supporters en anderen.

SPANT ZICH IN OM IN ZEE TE GAAN MET INTEGERE WERKNEMERS, FUNCTIONARISSEN, ONDERNEMERS, ZAAKWAARNEMERS, LEVERANCIERS, SPONSORS, E.A.   Tracht te komen tot een situatie waarin de sportorganisatie intern en extern handelt met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn. Gaat na of een functionaris van onbesproken gedrag is, vraagt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en doet onderzoek, in relatie tot de beoogde functie. Verricht onderzoek naar handelspartners, e.a.

IS ZICH BEWUST VAN DE RISICO’S VAN MATCHFIXING EN HANDELT VOORZICHTIG Zal niet wedden op de sport waar hij/zij bij betrokken is en verstrekt geen informatie, die nog niet openbaar is gemaakt, over een wedstrijd of een aspect van een wedstrijd aan bookmakers of anderen waarbij hij of zij betrokken is en de informatie niet openbaar is gemaakt.  

ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN Ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.  

Ouders en verzorgers

  • Forceer jouw kind niet, wanneer het geen interesse toont, om deel te nemen aan het honk- of softbal. Bedenk dat kinderen honk- en softballen voor hun plezier en niet alleen voor het plezier van anderen.

  • Moedig jouw kind altijd aan om volgens de regels te spelen. Regels die een goede spelleider zal aanpassen aan de mogelijkheden van de kinderen.

  • Leer jouw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling.

  • Verander een nederlaag in een overwinning door jouw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede honk- en softballer/balster.

  • Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.

  • Bedenk dat kinderen het beste Ieren door na te doen. Moedig goed spel van beide teams aan.

  • Val een beslissing van een scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel.

  • Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens honk- en softbalactiviteiten door de jeugd te voorkomen.

  • Erken de waarde en het belang van vrijwilligers (trainers, begeleiders, scheidsrechters). Zij geven hun tijd en kennis om het honk- en softballen van jouw kind mogelijk te maken.

Scheidsrechters

  • Zorg voor een goede kennis van de spelregels en de scheidsrechterstechnieken om optimaal leiding te kunnen geven aan het honk- en softbalspel.

  • Pas de spelregels toe die horen bij het niveau en de leeftijd van de spelers.

  • Gebruik jouw kennis en gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van de jeugd tijdens het honk- en softballen blijft.

  • Geen woorden, maar daden. Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld jouw gedrag sportief is. Een goed voorbeeld doet goed volgen.

  • Geef daar waar het verdiend is beide teams een compliment voor hun goede spel en hun correcte gedrag. Spreek de spelers en coach ook aan wanneer het gaat om incorrect gedrag.

  • Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.

  • Beoordeel opzettelijk, goed getimed “foul play” zoals op het lichaam werpen of onnodig hard tikken, als onsportief, waardoor het respect voor eerlijk spel handhaaft.

Toeschouwers

  • Denk eraan dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan de honk- en softbalsport. De jeugd doet dit niet voor jouw vermaak, noch zijn de honk- en softballers/-sters miniprofs. Gedraag je op jouw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters en officials.

  • Geef applaus bij goed spel van zowel jouw eigen team als van het gastteam of andere deelnemers aan een wedstrijd.

  • Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers en scheidsrechters. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.

  • Maak een kind nooit belachelijk en scheld het niet uit als het een fout maakt gedurende een wedstrijd of training.

  • Veroordeel elk gebruik van geweld en agressie rondom wedstrijden.

  • Respecteer de beslissing van de scheidsrechter.

  • Moedig de jongeren altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdbepalingen te houden.

  • Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Met deze gedragsregels sluit de vereniging zich aan bij de gedragsregels van de KNBSB.

Sancties

Overtredingen van deze gedragsregels kunnen leiden tot sancties opgelegd door het bestuur van Amsterdam Capitals. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen door het bestuur. Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties opgelegd door de KNBSB. Tevens kan een eventuele boete dat een team of speler opgelegd krijgt, doorbelast worden naar de overtreder(s).