Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Sportvereniging Amsterdam CAPITALS, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Radioweg 73 (1098 NG) Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34153612, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan:

bestuur@amsterdamcapitals.nl.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

DoelWelke persoonsgegevensGrondslagBewaartermijnOntvangers  
     
Onderzoeken of u lid kan worden   en   het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.Voorletters
Voornaam
Achternaam
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mail adres
Uitvoering van de overeenkomstIndien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maandenNVT
AdministratieVoorletters
Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Bankgegevens
Betaalgegevens  
Uitvoering van de overeenkomstGedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.Boekhouder
Accountant
KNBSB
Sportlink
Belastingdienst
Het verrichten en versturen van aankopen, denk aan clubkledingVoorletters
Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
(Kleding)maat Bankgegevens
Betaalgegevens  
Uitvoering van de overeenkomstGedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.Producent
Verkoper
Vervoerder
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbriefVoorletters
Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst  Zolang als men aangemeld is.E-marketingtools zoals Mailchimp,
Sportlink en
andere e-marketingtools
Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren.Voorletters
Voornaam
Achternaam
E-mailadres  
ToestemmingZolang als men aangemeld is.Sponsoren
Andere verenigingen
Om onze digitale dienstverlening te verbeterenCookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
IP-gegevens
ToestemmingIedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.  Websitebeheerder
Analytics tools
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.Voorletters
Voornaam
Achternaam
Adres Telefoonnummer
E-mail adres  
ToestemmingZolang als de toestemming niet is ingetrokkenNVT

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Gregor Rossen (voorzitter)

E-mail: voorzitter@amsterdamcapitals.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Protocol cameratoezicht

Het clubgebouw is voorzien van een camera. Het bestuur het de afgelopen periode vragen gekregen over de noodzaak en het gebruik van de camera. De belangrijkste vragen en antwoorden hebben we voor je op papier gezet:

Wat is de reden dat de camera er hangt? 
We zijn door de verzekering van ons clubgebouw verplicht cameratoezicht te gebruiken. Dit zodat bij inbraak beelden opvraagbaar zijn en als afschrikkende en daarmee inbraakwerende maatregel.

Welk zwaarwegend belang hebben wij als sportclub om cameratoezicht in te zetten? 
We worden door de verzekering verplicht een camera te gebruiken.

Wie kunnen er bij de beelden?
Josee van Erve.

Wanneer worden de beelden ingezien? 
De beelden worden enkel ingezien na incidenten door een van de twee gemachtigde personen. Politie of andere wetshandhavers kunnen ons verzoeken de beelden over te dragen.

Hoe lang worden de beelden bewaard?
Maximaal een week.

Hoe informeren we gebruikers dat er camerabeelden gemaakt worden?
De gebruikers van het clubhuis worden geïnformeerd door een sticker op de deur.